ВЕРУЈ У СЕБЕ - СВЕТ ЈЕ ТВОЈ

ВЕРУЈ У СЕБЕ - СВЕТ ЈЕ ТВОЈ

Конкурс

Конкурс објављен 15. јуна 2023. године

Висока школа „Академија за пословну економију“

Булевар Вука Караџића бр. 5, Чачак

Висока школа „Академија за пословну економију“ уписује:

· На основне академске студије, смер: Финансије и банкарство на два модула:

модул 1. Финансије, банкарство и осигурање -55 студената

модул 2. Буџет, порези и царине -55 студената

 

· На мастер академске студије, смер:

1. Менаџмент -25 студената

2. Финансије и банкарство -25 студената

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право уписа на основне академске студије имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу, као и студенти других факултета и високих школа академских студија.

- Кандидати који конкуришу за упис прве године академских студија полажу пријемни испит – тест опште културе и информисаности.

- Кандидати који конкуришу за упис друге, треће и четврте године академских студија морају приложити и уверење о положеним испитима, које издаје високошколска установа са које прелазе.

 

Право уписа на мастер академске студије имају кандидати који су завршили основне академске студије утврђене студијским програмом остваривши 240 ЕСПБ.

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Кандидати приликом пријаве на конкурс на основне академске студије достављају следећа документа:

· сведочанства и диплому о завршеном средњем образовању,

· извод из матичне књиге рођених,

· уверење о држављанству,

· три фотографије -величине 3,5х4,5.

Кандидати приликом пријаве на мастер академске студије достављају следећа документа:

· сведочанства и диплому о завршеном средњем образовању,

· диплому завршене високе школе, факултета,

· извод из матичне књиге рођених

· уверење о држављанству,

· три фотографије -величине 3,5х4,5.

Сва документа се достављају у оригиналу или оверение копије.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Први уписни рок

Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе од 26. јуна до 30. јуна 2023. године у Студентској служби „Академија за пословну економију“ у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5.

Пријемни испит-Тест опште културе и информисаности одржаће се 05. јула 2023. године са почетком у 11:00 часова.

Упис кандидата обавиће се од 10. јула до 13. јула 2023. године од 9:00-13:00 часова.

Други уписни рок

Уколико се у првом уписном року не упише број студената утврђен одлуком Савета Високе школе, директор Високе школе објављује други уписни рок до 31. августа 2023. године

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

· Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, полагањем теста опште културе и информисаности.

· Редослед кандидата за упис на мастер академских студија, утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама.

 

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 3 (три) дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе.

 

ШКОЛАРИНА

Школарина за једну школску годину на основним академским студијама износи 1.100 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, а школарина на мастер академским студијама износи 1.400 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације о конкурсу и Високој школи „Академија за пословну економију“ могу се добити на телефоне 032/ 330 290, 032/ 345 067, 064/ 405 0 405, у просторијама школе у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5. или на сајту школе www.ape.edu.rs

 

У Чачку, 15.06.2023. године

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Конкурс објављен 16. јуна 2022. године

Висока школа „Академија за пословну економију“

Булевар Вука Караџића бр. 5, Чачак

На основу члана 75. Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018- др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон, 11/2021- аутентично тумачење и 67/2021 и 67/2021 – др. закон) и члана 54. Статута Високе школе “Академија за пословну економију” у Чачку, Директор Академије:

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

I Расписује се конкурс за избор у звање и заснивање радног односа наставника:

– 4 наставника за ужу научну област економија, финансије и рачуноводство – са пуним радним временом-4 извршиоца

– 8 наставника за ужу научну област менаџмент и маркетинг- са пуним радним временом – 8 извршиоца

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:

- биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса;

- библиографију објављених научних и стручних радова са копијама примерака научних радова и других публикација.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор у звање и заснивање радног односа наставника са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати треба да доставе у року од 30 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Висока школа “Академија за пословну економију”, 32000 Чачак, Булевар Вука Караџића бр. 5. У пријави обавезно навести адресу, телефон и ужу научну област за коју се пријава подноси.

- Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

- Конкурсна документација неће се враћати кандидату.

- Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.

 

Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању.

У Чачку, 16.06.2022. године


Конкурс објављен 18. априла 2022. године

Висока школа „Академија за пословну економију“

Булевар Вука Караџића бр. 5, Чачак

 

На основу члана 75. Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015- аутентично тумачење и 68/2015) и члана 54. Статута Високе школе “Академија за пословну економију” у Чачку, Директор Академије:

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I Расписује се конкурс за избор у звање доцента:

-једног доцента за научну област економске науке за ужу научну област економија, финансије и рачуноводство у звање доцента.

II Расписује се конкурс за избор у звање редовног професора:

-једног редовног професора за научну област економске науке за ужу научну област менаџмент и маркетинг у звање редовнг професора.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:

- биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса;

- библиографију објављених научних и стручних радова са копијама примерака научних радова и других публикација.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор у звања са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати треба да доставе у року од 30 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Висока школа “Академија за пословну економију”, 32000 Чачак, Булевар Вука Караџића бр. 5. У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за коју се пријава подноси.

- Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

- Конкурсна документација неће се враћати кандидату.

- Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.

Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању.

 

У Чачку, 18.04.2022. године 


 Конкурс објављен 15. септембра 2021. године

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

ЗА УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

 

Висока школа „Академија за пословну економију“ уписује:

 • На основне академске студије, смер: Финансије и банкарство на два модула:

модул 1. Финансије, банкарство и осигурање -55 студената

модул 2. Буџет, порези и царине -55 студената

 •  На мастер академске студије, смер

1. Менаџмент -25 студената

2. Финансије и банкарство -25 студената

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право уписа на основне академске студије имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу, као и студенти других факултета и високих школа академских студија.

Кандидати који конкуришу за упис прве године академских студија полажу пријемни испит – тест опште културе и информисаности.

Кандидати који конкуришу за упис друге, треће и четврте године академских студија морају приложити Уверење о положеним испитима, које издаје високошколска установа са које прелазе.

Право уписа на мастер академске студије имају кандидати који су завршили одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом остваривши најмање 240 ЕСПБ.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Кандидати приликом пријаве на конкурс на основне академске студије достављају следећа документа:

 • сведочанства и диплому о завршеном средњем образовању,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству.

Кандидати приликом пријаве на мастер академске студије достављају следећа документа:

 • сведочанства и диплому о завршеном средњем образовању,
 • диплому завршене високе школе,
 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству.

Сва документа се достављају у оригиналу или оверение копије.

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе од 15. септембра 2021. године до 23. септембра 2021. године у Студентској служби „Академија за пословну економију“ у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, полагањем теста опште културе и информисаности. Редослед кандидата за упис на мастер академских студија, утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама. Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од три дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе.

ШКОЛАРИНА

Школарина за једну школску годину на основним академским студијама износи 1.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, а школарина на мастер академским студијама износи 1.300,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. ИНФОРМАЦИЈЕ Све информације о конкурсу и Високој школи „Академија за пословну економију“ могу се добити на телефоне 032/ 330 290, 032/ 345 067, 064/ 405 0 405 , у просторијама школе у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5. или на сајту школе www.ape.edu.rs

У Чачку, 15.09.2021.године


 Конкурс објављен 01. септембра 2020. године  

Висока школа „Академија за пословну економију“

Булевар Вука Караџића бр. 5, Чачак  

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ  

Висока школа „Академија за пословну економију“ уписује:

 • На Основне академске студије

1.Пословање малих и средњих предузећа (90 студената)

2.Финансије и банкарство (90 студената)

 • На Мастер академске студије

Пословање малих и средњих предузећа (25 студената)

Финансије и банкарство (25 студената)  

УСЛОВИ КОНКУРСА            

Право уписа на Основне академске студије имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу, као и студенти других факултета и високих школа. Кандидати који конкуришу за упис прве године академских студија полажу пријемни испит – тест опште културе и информисаности. Кандидати који конкуришу за упис друге и треће године академских студија морају приложити Уверење о положеним испитима, које издаје високошколска установа са које прелазе.

Право учешћа на Мастер академским студијама имају кандидати који су завршили Oсновне академске студије са 240 ЕСПБ свршени студенти других факултета и високих школа.  

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Основне академске студије достављају следећа документа:

 • сведочанста и диплому о завршеном средњем образовању,
 • извод из матичне књиге рођених.  

Кандидати приликом пријаве на Мастер академске студије достављају следећа документа:

 • диплому завршене високе школе,
 • извод из матичне књиге рођених.

Сва документа се достављају у оригиналу или оверение копије.  

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе од 03. септембра 2020. године до 18. септембра 2020. године у Студентској служби „Академије за пословну економију“ у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5  

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

 • Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, полагањем теста опште културе и информисаности.
 • Редослед кандидата за упис на мастер академских студија, утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама. Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом,  регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од три дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе.

ШКОЛАРИНА

Школарина за једну школску годину на основним академским студијама износи 1.000,00 евра у динарској противвредноси по средњем курсу НБС на дан уплате, а школарина на мастер академским студијама износи 1.300,00 евра у динарској противвредноси по средњем курсу НБС на дан уплате.  

ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације о конкурсу и Високој школи „Академија за пословну економију“ могу се добити на телефоне 032/ 330 290, 032/ 345 067, 064/ 405 0 405 , у просторијама школе у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5 или на сајту школе www.ape.edu.rs  У Чачку,  01.09.2020. године. 


Конкурс објављен 30. августа 2020. године


Конкурс објављен 24. августа 2020. године


Конкурс објављен 08. јула 2020. године


Конкурс објављен 10. јула 2019. године


Конкурс објављен 03. септембра 2018. године


Конкурс објављен 27. августа 2018. године

  


 Конкурс објављен 18. септембра 2017. године

 

2109911
ДанасДанас11963
ЈучеЈуче20153
Претходне недељеПретходне недеље29717
Овог месецаОвог месеца140869
УкупноУкупно2109911
Тренутно на сајту: 226
DEBUG
Time:[0.078606128692627sec]

Посетите нас на:


АКАДЕМИЈА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ ЧАЧАКАдреса: Булевар Вука Караџића бр. 5
Чачак
Тел: 032/345-067
        032/311-149
Тел/Фаx: 032/330-290
Моб: 064/4050-405;064/119-47-13
Еmail:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.